P A Y Ö L Ç E R

Yükleniyor...

Artan enerji maliyetlerinin en büyük gider kalemlerinden biri haline geldiği günümüzde, enerjinin verimli kullanılmasını teşvik edecek ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun herkezin sadece kendi kullandığı kadar ödemesini sağlayacak bir sistemdir. Kalorimetre (ısı sayacı) tek kolonlu (yeni binalar) da ısı giderlerinin paylaştırılması için sadece ilk datanın alındığı cihazdır.

5267 sayılı “Enerji verimliliği Kanunu” ve 26847 sayılı yönetmelik gereği mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına nasıl paylaştırılması gerektiğini usûl ve esasları belirlemektir. Yönetmeliğe göre;

Merkezi ısıtma sistemlerinin ısı giderleri aşağıdaki hesaplamalara göre paylaştırılır. Isı sayaçlarının kullanılması durumunda hesaplama:

Merkezi sıhhi sıcak su sistemlerinde toplam sıhhi sıcak su giderleri, kullanıcıların ölçülen sıcak su tüketimlerine göre paylaştırılır.

Merkezi sıcak su sistemlerinde sıcak su giderlerinin paylaştırılması aşağıdaki şekilde uygulanır.

a) Sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezi ısıtma sisteminden bağımsız olduğu ve sıcak su sayaçlarının kullanılması durumunda hesaplama: b) Binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhi sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezi ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezi ısıtma sisteminin payı merkezi sıhhi sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır. Merkezi sıhhi sıcak su sisteminin yakıt tüketim miktarı (By); By=1,20xVx(tw-10) Hu Şeklinde hesaplanır. Bu durumda binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim tutarı (M); M= By x F (TL) şeklinde hesaplanır. Burada;

Yöneticileri bu şekilde karmaşık bir hesaplamadan ve dairelere girilerek göz ile sayaç okumaktan kurtaran bir sistemdir.